Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

 

Adres:
ul. Harcerska 16,
41-600 Świętochłowice,

Kontakt:
tel. alarmowy 998
centrala (32) 3462020, (32) 770 00 48

Kierownictwo JRG:

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Telefon: (32) 3462024


Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Telefon: (32) 3462023Godziny urzędowania: 7.30-15.30

 


 

Do zadań JRG należy w szczególności:

1)      organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń poprzez:

-       przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań z zakresu ratownictwa;

-       wykonywanie czynności ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

-       wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

-       współdziałanie z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

2)     sporządzanie informacji ze zdarzeń;

3)     analizowanie stanu osobowego i wyposażenia JRG oraz przedstawianie komendantowi wniosków  w tym zakresie;

4)     utrzymywanie gotowości operacyjnej JRG;

5)     opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących podwyższonej gotowości operacyjnej;

6)     planowanie, opracowywanie wytycznych i przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

7)     sporządzanie analiz ze zdarzeń;

8)     podejmowanie przedsięwzięć mających na celu eliminowanie lub minimalizowanie wśród strażaków stresu pourazowego powstałego podczas akcji ratowniczych;

9)     udział w opracowywaniu i aktualizacji procedur ratowniczych;

10)  organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń aplikacyjnych i na obiektach w celu rozpoznawania zagrożeń oraz przygotowanie strażaków do działań ratowniczych;

11)  analizowanie kwalifikacji i uprawnień strażaków JRG w aspekcie zajmowanych stanowisk i posiadanych stopni służbowych oraz przedstawianie komendantowi wniosków w tym zakresie;

12)  planowanie i organizowanie pełnienia służby, w tym opracowanie i realizacja harmonogramu służby i dyżurów domowych dla strażaków   komendy, ewidencjonowanie czasu służby oraz sporządzanie okresowych zestawień ilości godzin za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługujących strażakowi;

13)  udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia.

W zakresie szkoleniowym:

1)    planowanie i organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego dla strażaków pełniących służbę w codziennym i zmianowym rozkładzie czasu służby;

2)    analizowanie stanu wyszkolenia strażaków poprzez egzaminy, okresowe sprawdziany i hospitacje zajęć;

3)    organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego strażaków oraz członków OSP;

4)    inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze miasta;

5)    organizowanie i realizacja zajęć wychowania fizycznego dla strażaków Komendy;

6)    przeprowadzanie i ewidencjonowanie okresowej oceny sprawności fizycznej dla strażaków komendy;

7)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń, kursów, itp.

W zakresie informatyki i łączności:

1)    zapewnienie niezawodnego działania i sprawności systemów teleinformatycznych, sieci informatycznej, łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej oraz łączności radiowej UKF PSP funkcjonującej w Komendzie;

2)    wdrażanie komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy;

3)    realizowanie zadań administratora sieci i środowisk programowych;

4)    zapewnienie ochrony sieci teleinformatycznej w związku z wytwarzaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem oraz przekazywaniem danych, w tym informacji niejawnych ;

5)    planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych, w tym zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

6)    współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

7)    sporządzanie analiz i dokumentacji z zakresu teleinformatyki i łączności;

8)    nadzór nad archiwizowaniem danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego Komendy;

9)    analizowanie potrzeb sprzętowych i oprogramowania oraz wyposażenia w środki łączności Komendy – przedstawianie wniosków komendantowi w tym zakresie;

10)    analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych systemów łączności radiowej UKF Komendy oraz przedstawianie wniosków komendantowi w tym zakresie;

11)    planowanie i wdrażanie systemów łączności dla potrzeb alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania podmiotów KSRG;

12)    administrowanie kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;

13)    realizowanie zadań koordynatora Systemu Przetwarzania Danych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4190
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2017-01-19 10:46:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-07-31 13:56:18