Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

Sekcja organizacyjno-kadrowa
Sekcja finansów
Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna
Sekcja kontrolno-rozpozawcza

 


 

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

1)          planowanie i realizacja budżetu Komendy;

2)          podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3)          sporządzanie programów działań oraz planów pracy komórki organizacyjnej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)          opracowywanie materiałów do informacji komendanta o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz materiałów niezbędnych do przedkładania na posiedzeniach (naradach) zespołów i komisji, w których uczestniczy komendant;

5)          współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

6)          współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, także z podmiotami KSRG;

7)          współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

8)          załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

9)          realizowanie zaleceń pokontrolnych;

10)      przygotowywanie i ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w biuletynie informacji publicznej, stosownie do zakresu działania;

11)      wprowadzanie danych do Systemu Przetwarzania Danych;

12)      wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13)      stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;

14)      przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac w zakresie przekazywania wytworzonych akt i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

15)      wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, zawartych w regulaminie oraz zadań wynikających z poleceń wydawanych przez komendanta lub zastępcę komendanta;

16)      realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;

17)      współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

18)      realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze miasta;

19)      terminowe i zgodne z przepisami realizowanie zadań;

20)      przestrzeganie przepisów prawa, w tym o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

21)      inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia organizacji, metod i form pracy na zajmowanym stanowisku pracy;

22)      systematyczne tworzenie rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych;

23)      wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie SWD-ST.

 


 

 Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1)   nadzór nad terminowym oraz prawidłowym pod względem merytorycznym i formalnym realizowaniem zadań w podległej komórce organizacyjnej;

2)   planowanie oraz bieżące organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej;

3)   dokonywanie okresowych opinii służbowych i ocen okresowych podległych pracowników;

4)   przygotowywanie projektów oraz inicjowanie zmian zakresów czynności dla podległych pracowników;

5)   realizowanie obowiązków nałożonych na osoby kierujące pracownikami zawarte w ustawie Kodeks pracy;

6)   nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny służby i pracy podległej komórki organizacyjnej;

7)   inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia organizacji, metod i form pracy w podległej komórce organizacyjnej;

8)   nadzór i realizacja zadań związanych z przestrzeganiem zasad ochrony gromadzonych danych osobowych oraz pracy ze zbiorami danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej;

9)   nadzór i realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w podległej komórce organizacyjnej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4388
Treść wprowadził(a): Binięda Rafał, 2018-09-17 10:11:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-17 10:11:14