Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach


Imię i nazwisko: mł. bryg. mgr Arkadiusz Labocha

Funkcja: komendant miejski PSP w Świętochłowicach

Telefon: (32) 3462030

Fax: (32) 3462039

e-mail:
 


W sprawie skarg i wniosków Komendent Miejski przyjmuje:

- w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 16.30 (po wcześniejszym telefoniczym uzgodnieniu ),

- w środy w godzinach od 13.00 do 15.00.


 

Pracą Komendy kieruje komendant przy pomocy zastępcy komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych.Zastępca komendanta i kierownicy komórek organizacyjnych Komendy realizują zadania określone przez komendanta, a w szczególności sprawują nadzór i kierują podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi Komendy.

 

Podczas nieobecności komendanta jego zadania i kompetencje realizuje zastępca komendanta. Zakres zastępstwa obejmuje kompetencje komendanta, za wyjątkiem kompetencji wymienionych w ust. 4.

Do podpisu i aprobaty komendanta zastrzega się dokumentację:

1)      dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku Komendy, są przedkładane komendantowi po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2)      kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3)      pisma kierowane do senatorów i posłów;

4)      odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy  komendanta, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz jej pracowników;

5)      zakresy czynności zastępcy komendanta oraz pracowników Komendy;

6)      zarządzenia, decyzje, postanowienia, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy  i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.

 


 

Komendantowi podlegają bezpośrednio:

1)      Sekcja  Kontrolno – Rozpoznawcza;

2)      Sekcja Organizacyjno – Kadrowa;

2)      Sekcja Finansów;

3)      Sekcja Kwatermistrzowsko –Techniczna w zakresie spraw obronnych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5287
Treść wprowadził(a): Binięda Rafał, 2019-02-14 09:39:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-17 12:04:59