Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach


Sekcja kontrolno-rozpoznawcza

Kierownik sekcji
Telefon: (32) 3462026

Starszy specjalista
Telefon: (32) 3462037

Godziny urzędowania: 7.30-15.30


 

Do zadań sekcji kontrolno – rozpoznawczej należy w szczególności:

 

W zakresie kontrolno – rozpoznawczym:

1)    rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

2)    rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

3)    nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

4)    dokonywanie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;

5)    dokonywanie oceny zgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

6)    wstępne ustalanie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;

7)    sporządzanie rocznego planu czynności kontrolo – rozpoznawczych na podstawie analizy bezpieczeństwa powiatu;

8)    gromadzenie i przekazywanie danych do JRG z ustaleń dokonywanych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych niezbędnych do analizy zagrożeń występujących na terenie powiatu;

9)    sporządzanie, w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym oraz katalogu zagrożeń;

10)    sporządzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

11)    prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie kontrolno - rozpoznawczym;

12)    prowadzenie postępowania mandatowego w sprawach wykroczeń określonych w ustawie Kodeks wykroczeń;

13)    inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej;

14)    współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu Drogowego oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz likwidacji zagrożeń;

15)    sporządzanie projektów decyzji, postanowień i innych dokumentów w zakresie stanu ochrony  przeciwpożarowej oraz likwidacji zagrożeń;

16)    organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

17)    sporządzanie projektów opinii dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz analizowanie szczegółowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;

18)    wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;

19)    wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w nowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

20)    ewidencjonowanie i analizowanie stanu realizacji systemu monitoringu pożarowego;

21)    realizowanie zadań związanych z uzgadnianiem sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej pomiędzy obiektem monitorowanym a Komendą.

 W zakresie operacyjnym:

1)    analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta oraz przygotowanie Komendy do organizacji akcji ratowniczych, w tym nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych;

2)    opracowywanie i aktualizacja planu ratowniczego i procedur;

3)    udział w analizowaniu stanu osobowego i wyposażenia JRG oraz przedstawianie komendantowi wniosków w tym zakresie;

4)    zapewnienie funkcjonowania MSK poprzez:

-       przyjmowanie, ewidencjonowanie i rejestrowanie zgłoszeń o zdarzeniach wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej;

-       przekierowywanie lub przekazywanie zgłoszeń do właściwych kompetencyjnie i/lub terenowo służb i podmiotów;

-       dysponowanie sił i środków KSRG oraz żądanie dysponowania innych podmiotów ratowniczych i służb specjalistycznych do działań ratowniczych na przydzielony obszar chroniony;

-       koordynowanie prowadzonych działań ratowniczych;

-       utrzymywanie łączności z zastępami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych, WSKR oraz Powiatowymi/Miejskimi Stanowiskami Kierowania innych Komend;

-       ewidencjonowanie zaistniałych zdarzeń oraz przekazywanie informacji o stanie sił i środków za pomocą Systemu Wspomagania Decyzji SWD-ST do WSKR;

-       bieżąca ocena sytuacji na terenie powiatu w aspekcie występujących zagrożeń;

-       alarmowanie i powiadamianie strażaków w oparciu o rozkazy, zarządzenia, procedury i wytyczne;

-       współdziałanie z dyspozytorami PCZK, specjalistami w sprawach ratownictwa, podmiotami zajmującymi się monitorowaniem oraz prognozowaniem zagrożeń, a także z innymi podmiotami działającymi na rzecz KSRG;

-       bieżące informowanie komendanta i rzecznika prasowego o istotnych zdarzeniach zaistniałych na terenie miasta i postępie akcji ratowniczych;

-       realizowanie zadań obronnych oraz prowadzenie dokumentacji w razie wprowadzenia dyżuru stałego.

5)   udział w sporządzaniu analiz i wniosków ze zdarzeń;

6)   przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych pomiędzy Komendą, a jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami oraz podmiotami, które wyraziły chęć współpracy podczas akcji ratowniczych;

7)   udział w działaniach mających na celu utrzymanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG;

8)   udział w przeprowadzaniu inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu;

9)   współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

10)    analizowanie stanu osobowego i wyposażenia MSK oraz przedstawianie komendantowi wniosków w tym zakresie;

11)    ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia MSK w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie sił i środków oraz koordynowanie prowadzonych działań ratowniczych;

12)    analizowanie kwalifikacji i uprawnień dyspozytorów MSK w aspekcie zajmowanych stanowisk i posiadanych stopni służbowych oraz przedstawianie komendantowi wniosków w tym zakresie;

13)    sporządzanie okresowych opinii dyspozytorów;

14)    planowanie i organizowanie pełnienia służby w MSK, w tym opracowanie i realizacja harmonogramu służby i dyżurów domowych dla dyspozytorów MSK oraz ewidencjonowanie czasu służby;

15)    przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej;

16)    prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na terenie miasta;

17)    administrowanie i obsługa stron internetowych Komendy i Biuletynu Informacji Publicznej;

18)    opracowywanie i aktualizacja zasad dysponowania sił i środków do działań ratowniczych oraz doraźnego zabezpieczenia operacyjnego powiatu;

19)    administrowanie systemem SWD-ST;

20)    realizowanie zadań obronnych oraz prowadzenie dokumentacji w przypadku wprowadzenia stałego dyżuru.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4257
Treść wprowadził(a): Binięda Rafał, 2018-04-17 12:13:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-17 12:07:29